ទស្សនៈវិស៍យ

ចង់អោយប្រជាជនក្នុងអាស៊ី ជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាមានសុខភាពល្អ តាមរយៈការហូបផ្លែឈើធម្មជាតិដោយគ្មានជាតិគីមី និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចឈរលើទីផ្សារអាស៊ានដោយស្ថេរភាព តាមរយៈការ ការរួមគ្នាវិនិយោគដំណាំល្មើ។

Powered by themekiller.com