វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង កិច្ចប្រជុំ

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមាសលើកទី១

២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦

ស្វាគមន៍កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមាសលើកទី១ ស្តីអំពីការពង្រឹងបច្ចេកទេសដាំដុះ ដំណាំល្មើ របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ឹងសុទ្ធីគ្រុបនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ នាសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា ជូនដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន និងកម្មវិធីចែកប័ណ្ណធានាពូជលើក ទី២ ជូនដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ឹងសុទ្ធីគ្រុប ដោយធានាថាពូជល្មើដែលក្រុមហ៊ុនបានលក់ជូនអតិថិជនត្រូវតែ សុទ្ធ ១០០% និងត្រូវតែបានផ្លែនៅឆ្នាំទី៣ ប្រសិនបើមិនផ្លែ ក្រុមហ៊ុននិងធានាដូរថវិការជូនវិញទាំងអស់ ។

20161221-13 20161221-2 20161221-14 20161221-15

20161221-17 20161221-7 20161221-5 20161221-8

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

សិក្ខាសាលា នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

ថ្ងៃទី 13 July 2016

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីអំពីដំណាំល្មើដល់បងៗមន្រ្តីរាជការ និងអ្នកជំនួញសំខាន់ៗនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

20161227-6 20161227-5

 


 

 

 

 

 

Powered by themekiller.com