បេសកកម្ម

  • ផ្តល់បច្ចេកទេស ការដាំដុះដំណាំល្មើជូនដល់កសិការកម្ពុជាដោយធានាថា ដំណាំពួកគេ និងត្រូវបានដាំដុះតាមលក្ខណៈស្តង់ដារបច្ចេកទេស និងលូតលាស់បានល្អ។
  • ចូលរួមការថែទាំ ទប់ទល់ឬទប់ស្កាត់នូវរាល់ជម្ងឺដង្កាត់នានា ដោយធានាថាដើមល្មើនិងលូតលាស់ទៅតាម ស្តង់ដារបច្ចេកទេស និងទទួលបានផលល្អដូចការគ្រោងទុក
  • កំណត់ទីផ្សារជាក់លាក់ ដើម្បីជាទំនុកចិត្តដល់កសិករកម្ពុជាក្នុងការវិនិយោគដំណាំកសិកម្មនៅកម្ពុជាដោយមានស្ថេរភាព

Powered by themekiller.com