ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

សាខាដូនពេញអាសយដ្ឋាន : #អាគារលេខ 124 AEo, ផ្លូវ៦៣ កែង ២២៨, សង្កាត់ចតុមុខ, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, ភ្នំពេញ , កម្ពុជា.

បើបងប្អូនពុកម៉ែមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ត្រួតពិនិត្យដីដើម្បីដាំល្មើ និងពិភាក្សាពីរឿងល្មើដោយឥតគិត

ថ្លៃ អាចទំនាក់ទំនងជួបក្រុមបច្ចេកទេសដោយផ្ទាល់ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖

ប្រព័ន្ធ(097) ឬ Metfone : 066 778 777, 088 929 2222, ប្រព័ន្ធ(012) ឬ Cellcard : 092 223 229,

099​ 223 229 ប្រព័ន្ធ(010) ឬ Smart : 010 223 229, 069 233 338

ប្រព័ន្ធផ្ញើសារ : ostgrouphr@gmail.com

Facebook: ល្មើខ្មែរ ដំណាំធម្មជាតិ

Page: ល្មើខ្មែរ ដំណាំធម្មជាតិ

Website: www.khmerdatepalm.com

សូមអរគុណ!

Powered by themekiller.com