សកម្មភាពចុះទស្សនាចំការល្មើ របស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ឹង សុទ្ធី គ្រុប

សកម្មភាពចុះទស្សនាចំការល្មើ ផ្លែល្មើ និងកិច្ចពិភក្សាបច្ចេកទេស នៅចំការល្មើ ដែលធំជាងគេបំផុត នៅក្នុងទ្វីបអាសីុ និង ញាំអាហារសាមគ្គី ជាមួយ បងប្អូនគ្រួសារល្មើខ្មែរ នៅខេត្ត Kachanaburi ប្រទេសថៃ។

Powered by themekiller.com