ទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ ប្រទេសប៉ាលេស្ទីន

19092016-01នេះជាទិដ្ឋភាពដែលលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអុឺងសុទ្ធីគ្រុបនិងលោកស្រី បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជាមួយលោក Anucha Boonlueអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Kachanaburi របស់ប្រទេសថៃ និងក្រុមការងារ ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ ប្រទេសប៉ាលេស្ទីន ដែលចំការរបស់ លោក Rieed Hoshya អគ្គនាយក Medjool Farm Palestinian ដែលជាចំការ ដែលដាំ និង កែច្នៃផលិតផលល្មើបានល្អ បំផុតនៅលើពិភពលោក (សូមបញ្ញាក់ថា បច្ចុប្បន្ន គាត់ជា ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអោយក្រុមហ៊ុន អុឹងសុទ្ធីគ្រុបនៅ កម្ពុជា) ។

Powered by themekiller.com