ចុះត្រួតពិនិត្យផ្តល់បច្ចេកទេស នៅខេត្តពោធិ៍សាត់

ដើមល្មើដែលក្រុមហ៊ុនបានដាំអោយអតិថិជន នៅស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិសាត់ចំនួន កន្លះខែសោះ កូនល្មើបែកមេក និងចេញត្រួយ ល្អណាស់ ។

02072016-02

Powered by themekiller.com