ការចុះតាមដាននូវដំណើរការ​ ដាំដុះដំណាំល្មើរបស់អតិថិជន

ក្រុមបច្ចេកទេសដំណាំល្មើ របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ឹងសុទ្ធីគ្រុប ដឹកនាំដោយលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនចុះទៅខេត្តបាត់ដំបង និងប៉ៃលិន ដើម្បីផ្តល់បច្ចកទេសដាំល្មើដល់អតិថិជនថ្មី និងចុះតាមដាននូវដំណើរការដាំដុះដំណាំល្មើរបស់អតិថិជនចាស់ៗ ។

Powered by themekiller.com