សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ស្តីអំពីដំណាំល្មើ

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីដំណាំល្មើ នៅខេត្ត Kanchanaburi ប្រទេសថៃ ជាលទ្ធផលឃើញថាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ទាំងជនជាតិខ្មែរ និងថៃ បានយល់ច្បាស់អំពីដំណើរ ការដាំ ថែទាំ ទប់ទល់ និងជម្ងឺ របស់ដំណាំល្មើ និងបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ជាពិសេសពួកគេបានប្តេចជ្ញចិត្តថានិងដាំទាំងអស់គ្នា ក្រោមជំនួយបច្ចេកទេសពីក្រុមហ៊ុនអ៊ឹងសុទ្ធីគ្រុប ។

Powered by themekiller.com