សិក្ខាសាលាលើកទី១អំពី ដំណាំល្មេីនៅប្រទេសថៃ

សិក្ខាសាលាអំពីដំណាំល្មេីនៅប្រទេសថៃ រួមដំណេីរជាមួយលោកពូ អ្នកមីង បងប្អូននិង បុគ្គលិកជាទីស្រលាញ់រាប់អានដែលបានដាំល្មេី រួចនិង មាន គំរោង ដាំល្មេីរបស់ក្រុមហ៊ុនអឹុង សុទ្ធី គ្រុប នេះជាទស្សនកិច្ច លេីកទី១ ក្រុមហ៊ុននឹងមានកម្មវិធីទស្សនកិច្ចជាបន្តនៅវគ្គសិក្ខាសាលាបន្តបន្ទាប់ទៀត ។

Powered by themekiller.com