ដំណើរទស្សនៈកិច្ចនៃប្រទេសថៃ

19062016-05ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាចំការល្មើ របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ងសុទ្ធីគ្រុប នៅខេត្តKachanaburi ប្រទេសថៃ ពិតជាធ្វើអតិថិជនទាំងអស់បានយល់ច្បាស់អំពី ផលប្រយោជន៍ អត្ថប្រយោជន៍ និងបច្ចេកទេសទាំងអស់ស្តីអំពីដំណាំល្មើ ហើយក្រុមហ៊ុនក៍សូមអរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានសន្យាថា និងដាំ ដើមល្មើទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មសិក្សានេះ ព្រោះវាអាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ដល់ក្រុមគ្រួសារ និងសង្គមជាតិរបស់យើងនាពេលអនាគត

Powered by themekiller.com