របៀបកាត់បន្លា

របៀបកាត់បន្លា

ការកាត់ធាងដែលចាស់ៗចោលគឺគេធ្វើឡើងក្នុង១ឆ្នាំម្តង ជាពិសេសគេតែងកាត់បន្លានៅក្នុង ខែមករា ឬក្នុងអំឡុងពេលដើមល្មើចាប់ផ្តើមចេញផ្កា យើងត្រូវកាត់បន្លារបស់វាចេញ   ដើម្បីត្រៀមការផ្សំកេសរ។ ការកាត់ធាងចាស់ៗចេញពីគុល គេ កាត់ចំពោះធាងណាដែលទាបៗប៉ុណ្ណោះ។

 20161208-14

20161208-15

Powered by themekiller.com