ខ្នែង​ ឬ កូនល្មើ

ខ្នែង (កូនល្មើ)

ខ្នែង(offshoots)របស់ដើមល្មើនិងដុះឡើងបន្ទាប់ពីដើមល្មើមានអាយុចាប់ពី ២ឆ្នាំ ឡើងទៅ ដោយរាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមដាំនៅក្នុងដី ហើយក្នុង១ឆាកជីវិតរបស់ដើមល្មើមួយអាចបំបែកខ្នែងបានដល់ទៅ២០កូន ។

បញ្ជាក់៖ បើខ្នែងដែលកាត់ចេញពីដើមឈ្មោល គឺ ជាកូនឈ្មោល បើខ្នែងកាត់ចេញពីដើមញី គឺជាកូនញី ។

ជាទូទៅគេអាចកាត់ខ្នែងយកទៅដាំបានលុះត្រាតែ ខ្នែងនោះមានអាយុ ចាប់ពី ១ឆ្នាំឡើងទៅ ហើយយើងអាចកាត់វាយកទៅដាំនៅកន្លែងថ្មីបាន លុះត្រាខ្នែងនោះមានឬសដុះចេញមកសិន  ពិសេសខ្នែងដែលបានកាត់នោះ និងមានលក្ខណះដូចដើមមេរបស់វាគ្រប់ប្រការ និងមិនក្លាយដើមឡើយ។

20161208-1 20161208-2

Powered by themekiller.com